หน้าข่าว

ประชุมซักซ้อมแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 03 สิงหาคม 2561

               วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน (1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 5 (2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) (3) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด (กกล.รส.) (4) องค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และ (5) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (สพด.เชียงใหม่ สพด.ลำปาง สพด.ลำพูน และ สพด.แม่ฮ่องสอน) รวมจำนวน 44 คน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

EventGallery88439 EventGallery88434 EventGallery88435 EventGallery88436 EventGallery88437 EventGallery88438 EventGallery88440 EventGallery88441 EventGallery88442
  • EventGallery88439
  • EventGallery88434
  • EventGallery88435
  • EventGallery88436
  • EventGallery88437
  • EventGallery88438
  • EventGallery88440
  • EventGallery88441
  • EventGallery88442

รูปข่าว