หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 02 สิงหาคม 2561

               วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
               ช่วงบ่าย มอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
               จากนั้น นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2561 ของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ในพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

EventGallery88430 EventGallery88428 EventGallery88429 EventGallery88431 EventGallery88432 EventGallery88433
  • EventGallery88430
  • EventGallery88428
  • EventGallery88429
  • EventGallery88431
  • EventGallery88432
  • EventGallery88433

รูปข่าว