หน้าข่าว

นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 03 สิงหาคม 2561

               วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ "ระดับดีเด่น" สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู กล่าวต้อนรับฯ
               ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินงานในพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีลง งดเผาตอซัง ลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา แล้วนำมาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุได้อีกด้วย ปัจจุบันกลุ่มปลูกฮักมีสมาชิก ๒๒๐ ราย และมีธนาคารปุ๋ยหมัก พืชปุ๋ยสด ๒ เเห่ง หลังจากนั้นคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินนำคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจเยี่ยมแปลงและกิจกรรมศูนย์ศพก.ของนายเนาว์ พันเดช ณ บ้านโคกโก่ย ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น.เดินทางไปศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร ณ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery88420 EventGallery88414 EventGallery88415 EventGallery88416 EventGallery88417 EventGallery88418 EventGallery88419 EventGallery88421 EventGallery88422 EventGallery88423 EventGallery88424 EventGallery88425 EventGallery88426 EventGallery88427
 • EventGallery88420
 • EventGallery88414
 • EventGallery88415
 • EventGallery88416
 • EventGallery88417
 • EventGallery88418
 • EventGallery88419
 • EventGallery88421
 • EventGallery88422
 • EventGallery88423
 • EventGallery88424
 • EventGallery88425
 • EventGallery88426
 • EventGallery88427

รูปข่าว