หน้าข่าว

เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กับหน่วยงานภายในของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

     วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานภายใน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มอบให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ เพื่อให้นำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และหลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหารผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ๘๐๑ และบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคาร ๖ ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88337 EventGallery88338 EventGallery88339 EventGallery88340 EventGallery88341 EventGallery88342 EventGallery88343 EventGallery88344 EventGallery88345 EventGallery88346
  • EventGallery88337
  • EventGallery88338
  • EventGallery88339
  • EventGallery88340
  • EventGallery88341
  • EventGallery88342
  • EventGallery88343
  • EventGallery88344
  • EventGallery88345
  • EventGallery88346

รูปข่าว