หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เศรษฐกร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่การเกษตร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เศรษฐกร นักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่การเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [25 กรกฎาคม 2561]

                      หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร


                      หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                      ตำแหน่งเศรษฐกร

                      หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

                      ตำแหน่งนักสำรวจดิน
                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                      หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
                      ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

                      หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

                      หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


                      หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร                                               

รูปข่าว