หน้าข่าว

ต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

               วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และร่วมเป็นประธานในโครงการฝึกอบรมการสร้างฝายชะลอน้ำฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการส่งมอบฝายชะลอน้ำแก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป

ภาพ     : สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
รายงาน : นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ นักวิชาการเกษตร และสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์

EventGallery88011 EventGallery88012 EventGallery88013 EventGallery88014 EventGallery88015 EventGallery88016 EventGallery88017 EventGallery88018 EventGallery88019 EventGallery88020 EventGallery88021 EventGallery88022 EventGallery88023 EventGallery88024
 • EventGallery88011
 • EventGallery88012
 • EventGallery88013
 • EventGallery88014
 • EventGallery88015
 • EventGallery88016
 • EventGallery88017
 • EventGallery88018
 • EventGallery88019
 • EventGallery88020
 • EventGallery88021
 • EventGallery88022
 • EventGallery88023
 • EventGallery88024

รูปข่าว