หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

               วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปลสภาพเป็นทะเลทรายด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงการประชุมวิชาการวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลกงานวันดินโลก ปี 2561 และการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย) ปีงบประมาณ 2560/2561 ภายใต้หัวข้อ "วันดินโลกรวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมรปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย" โครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management และได้หารือเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88010 EventGallery87997 EventGallery87998 EventGallery87999 EventGallery88001 EventGallery88002 EventGallery88003 EventGallery88004 EventGallery88005 EventGallery88006 EventGallery88007 EventGallery88008 EventGallery88009
 • EventGallery88010
 • EventGallery87997
 • EventGallery87998
 • EventGallery87999
 • EventGallery88001
 • EventGallery88002
 • EventGallery88003
 • EventGallery88004
 • EventGallery88005
 • EventGallery88006
 • EventGallery88007
 • EventGallery88008
 • EventGallery88009

รูปข่าว