หน้าข่าว

ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

               วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 ราย ประกอบด้วยตำบลขุมเงินจำนวน 40 ราย และตำบลตาดทองจำนวน 10 ราย ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ณ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
              โดย นางทองอ่อน งานไว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ การจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม คือ
               1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
               2. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

ภาพ     : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
             และสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

EventGallery87996 EventGallery87987 EventGallery87988 EventGallery87989 EventGallery87990 EventGallery87991 EventGallery87992 EventGallery87993 EventGallery87994 EventGallery87995
  • EventGallery87996
  • EventGallery87987
  • EventGallery87988
  • EventGallery87989
  • EventGallery87990
  • EventGallery87991
  • EventGallery87992
  • EventGallery87993
  • EventGallery87994
  • EventGallery87995

รูปข่าว