หน้าข่าว

ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ (เพิ่มเติม) 2561 รุ่นที่ 3 ณ อาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 02 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม) 2561 รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ณ อาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยมีนายฐกร กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ

ภาพ/ รายงาน : นางสาวชนิษฎา พันธ์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
                     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
EventGallery87968 EventGallery87969 EventGallery87970 EventGallery87971 EventGallery87972 EventGallery87973 EventGallery87974 EventGallery87975 EventGallery87976
  • EventGallery87968
  • EventGallery87969
  • EventGallery87970
  • EventGallery87971
  • EventGallery87972
  • EventGallery87973
  • EventGallery87974
  • EventGallery87975
  • EventGallery87976

รูปข่าว