หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 09 กรกฎาคม 2561

     วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมหารือถึงกรอบแนวคิดและเเผนการดำเนินงานการจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัยากรดินมีปัญหาของประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กระทรวงฯ และกรมฯ ฐานข้อมูลสำหรับจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินมีปัญหาฯ และกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดลำดับความสำคัญของดินมีปัญหา สำหรับนำข้อมูลมาทำเเผนปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87943 EventGallery87944 EventGallery87945 EventGallery87946 EventGallery87947 EventGallery87948 EventGallery87949 EventGallery87950
  • EventGallery87943
  • EventGallery87944
  • EventGallery87945
  • EventGallery87946
  • EventGallery87947
  • EventGallery87948
  • EventGallery87949
  • EventGallery87950

รูปข่าว