หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น
     ต่อมาเวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องพิจารณาการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องการรับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาฯ และเรื่องประมาณการเงินทำบุญและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87908 EventGallery87909 EventGallery87910 EventGallery87911 EventGallery87912 EventGallery87913 EventGallery87914 EventGallery87915 EventGallery87916 EventGallery87917 EventGallery87918 EventGallery87919 EventGallery87920
 • EventGallery87908
 • EventGallery87909
 • EventGallery87910
 • EventGallery87911
 • EventGallery87912
 • EventGallery87913
 • EventGallery87914
 • EventGallery87915
 • EventGallery87916
 • EventGallery87917
 • EventGallery87918
 • EventGallery87919
 • EventGallery87920

รูปข่าว