หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 03 กรกฎาคม 2561

               วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2561 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2561 ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งดำเนินการโดยนายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้รับความรู้ และมีทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน อาทิ การประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ Application ของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และการให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตร

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12EventGallery87869 EventGallery87870 EventGallery87871 EventGallery87872 EventGallery87873
  • EventGallery87869
  • EventGallery87870
  • EventGallery87871
  • EventGallery87872
  • EventGallery87873

รูปข่าว