หน้าข่าว

นำเสนอข้อมูล ต่อคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ บ้านคำหัวช้าง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 03 กรกฎาคม 2561

               วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล ต่อคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เดินทางมาตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบริการที่เป็นเลิศ ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ซึ่งผลการดำเนินงานในพื้นที่กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ ในการส่งเสริมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ให้กับนายอุดมกิจ แก้วประทุม เกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตร ๒๐ ไร่ ทำนาเพียงอย่างเดียว (พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว) มีรายได้เพียง ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนปลูกอ้อย จำนวน ๘ ไร่ เกษตรผสมผสาน จำนวน ๕ ไร่ สระน้ำ จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน ส่วนที่เหลือปลูกข้าวไว้กิน ทำให้ในปี ๒๕๖๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อปี หลังจากนั้นคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินนำคณะผู้ตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมพื้นที่และการปฏิบัติงาน (Site Visit) ณ บ้านคำหัวช้าง ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery87857 EventGallery87858 EventGallery87859 EventGallery87860 EventGallery87861 EventGallery87862 EventGallery87863 EventGallery87864 EventGallery87865 EventGallery87866 EventGallery87867 EventGallery87868
 • EventGallery87857
 • EventGallery87858
 • EventGallery87859
 • EventGallery87860
 • EventGallery87861
 • EventGallery87862
 • EventGallery87863
 • EventGallery87864
 • EventGallery87865
 • EventGallery87866
 • EventGallery87867
 • EventGallery87868

รูปข่าว