หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 20/2561 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 03 กรกฎาคม 2561

     วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 20/2561 โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมี นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผอ.ศทส. นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผชช.ด้านสารสนเทศ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้าน Big Data การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ความก้าวหน้าการจัดทำทะเบียนเกษตรกรของ กษ. และการเตรียมการการจัดงานวันดินโลก ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87852 EventGallery87853 EventGallery87854 EventGallery87855 EventGallery87856
  • EventGallery87852
  • EventGallery87853
  • EventGallery87854
  • EventGallery87855
  • EventGallery87856

รูปข่าว