หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดการพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ (13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

               วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และเวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องกำหนดการพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ (๑๓ กลุ่มจังหวัด ๕๖ จังหวัด) และเรื่องคำสั่งอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่ ๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (ฉบับร่าง) โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมการประชุม ณ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery87822 EventGallery87815 EventGallery87816 EventGallery87817 EventGallery87818 EventGallery87819 EventGallery87820 EventGallery87821 EventGallery87823 EventGallery87824 EventGallery87825 EventGallery87826 EventGallery87827 EventGallery87828 EventGallery87829 EventGallery87830 EventGallery87831 EventGallery87832 EventGallery87833 EventGallery87834 EventGallery87835 EventGallery87836 EventGallery87837 EventGallery87838
 • EventGallery87822
 • EventGallery87815
 • EventGallery87816
 • EventGallery87817
 • EventGallery87818
 • EventGallery87819
 • EventGallery87820
 • EventGallery87821
 • EventGallery87823
 • EventGallery87824
 • EventGallery87825
 • EventGallery87826
 • EventGallery87827
 • EventGallery87828
 • EventGallery87829
 • EventGallery87830
 • EventGallery87831
 • EventGallery87832
 • EventGallery87833
 • EventGallery87834
 • EventGallery87835
 • EventGallery87836
 • EventGallery87837
 • EventGallery87838

รูปข่าว