หน้าข่าว

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

headerการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562header

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็น ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยเป็นการดําเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ด้านการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

         เว็บไซต์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินมี 4 สาขา

         1. ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
         2. ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
         3. ปราชญ์เกษตรดีเด่น
         4. ปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและเครือข่าย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

         1. คุณสมบัติทั่วไป
             - มีสัญชาติไทย
             - ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย
             - เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและผลงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
             - เป็นผู้มีประวัติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมมีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนา และครรลองแห่งวัฒนธรรมไทย
             - เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนา และครรลองแห่งวัฒนธรรมไทย
             - เป็นผู้มีจิตใจและการประพฤติที่แสดงถึงการอุทิศตน เวลา ความรู้และความสามารถ และประสบการณ์ต่อเกษตรกร แวดวงการเกษตรในชุมชน หน่วยงานราชการและ ประชาชนทั่วไป
         2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา
             จะต้องเป็นผู้ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 ปี

การได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

         1. คณะทํางานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเป็นการทั่วไป โดยให้ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาสามารถยื่นแบบบันทึกข้อมูล บุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตร ของแผ่นดินสาขาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
         2. คณะทํางานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่ง บคคลใดที่มีผลงานโดดเด่น สมควรเชิดชเกียรติเป็น ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยให้จัดทําแบบบันทึกข้อมูล บุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดินสาขาต่างๆ
         3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงาน ภาคเอกชน สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มี ผลงานโดดเด่น สมควรเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของ แผ่นดิน โดยให้จัดทําแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ และ จัดส่งข้อมูลให้กับคณะทํางานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่บุคคลมี ภูมิลําเนาอยู่

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในแต่ละสาขา (คะแนนเต็ม 100)

         หมวดที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (30 คะแนน)
         หมวดที่ 2 ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ (40 คะแนน)
         หมวดที่ 3 การขยายผลงาน (30 คะแนน)
         ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคะแนนรวมทั้ง 3 หมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้

         - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
         - หลักฐานแสดงถึงเกียรติยศแห่งความดีที่ได้รับ เช่น ประกาศนียบัตร เป็นต้น
         - แผนผังที่อยู่อาศัย
         - แผนผังแปลงกิจกรรม
         - ภาพถ่ายกิจกรรม
         - ประวัติของบุตร-ธิดา โดยสังเขป
         - เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

หลักฐานประกอบการเข้ารับการสรรหาปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน

         เกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถขอรับแบบบันทึก ข้อมูลเพื่อสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามแบบที่ กําหนดและยื่นแบบได้ดังนี้
         กรุงเทพมหานคร ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สํานักงานเกษตร พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร
         ต่างจังหวัด ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สํานักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ
         สามารถขอรับ และยื่นแบบได้ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
         Download!! คู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
         Download!! แผ่นพับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

สิทธิประโยชน์ของปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

         1. เข้ารับพระราชทานโล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ หรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกําหนด
         2. รางวัลหรือสวัสดิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกําหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         โทรศัพท์ 0-2629-8975, 0-2629-8973
         เลขที่ 1 ถนพราชดําเนินนอก บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพฯ 10200
         หรือสอบถามได้ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ
รูปข่าว