หน้าข่าว

โครงการ eGovernment Forum 2018

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

headerโครงการ eGovernment Forum 2018header

         กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน eGovernment Forum 2018 เป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิดหลัก Digital Government : Towards Smarter Public Services

วัตถุประสงค์การจัดงาน

         1. Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น
         2. Smart Operations มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น
         3. Citizen-Centric Services ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด
         4. Driven Transformation เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์ ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ช่องทางประชาสัมพันธ์งาน eGovernment Forum 2018 

         1. เว็บไซต์ : http://www.egovernment-forum.com
         2. Facebook : https://www.facebook.com/EGovernment-Forum-507576152679332/

เอกสารรายละเอียด eGovernment Forum 2018


รูปข่าว