หน้าข่าว

ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

               วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้นำเสนอภาพรวมขององค์การกรมพัฒนาที่ดิน (Organization Profile) นำเสนอผลการพัฒนาองค์การหมวดที่เสนอขอรับรางวัล (หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารนำไปสู่ภาคการปฏิบัติ) พร้อมนำคณะผู้ตรวจประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น ๒ อาคาร ๖ ชั้น
               สำหรับกรมพัฒนาที่ดินได้ผ่านการคัดเลือกผลงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี ๒๕๖๑ ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report )


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87300 EventGallery87301 EventGallery87392 EventGallery87393 EventGallery87394 EventGallery87395 EventGallery87396 EventGallery87397 EventGallery87398 EventGallery87399 EventGallery87400 EventGallery87401 EventGallery87402 EventGallery87403 EventGallery87404 EventGallery87405 EventGallery87406 EventGallery87407 EventGallery87408 EventGallery87409 EventGallery87410 EventGallery87411 EventGallery87412 EventGallery87413
 • EventGallery87300
 • EventGallery87301
 • EventGallery87392
 • EventGallery87393
 • EventGallery87394
 • EventGallery87395
 • EventGallery87396
 • EventGallery87397
 • EventGallery87398
 • EventGallery87399
 • EventGallery87400
 • EventGallery87401
 • EventGallery87402
 • EventGallery87403
 • EventGallery87404
 • EventGallery87405
 • EventGallery87406
 • EventGallery87407
 • EventGallery87408
 • EventGallery87409
 • EventGallery87410
 • EventGallery87411
 • EventGallery87412
 • EventGallery87413

รูปข่าว