หน้าข่าว

เป็นผู้แทนกล่าวเปิดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน ณ โครงการสาธิตการปลูกพืชในดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 05 มิถุนายน 2561

     วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นผู้แทนกล่าวเปิดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน เพื่อผลิตพืชและผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ นอกจากนี้ นายจักรพันธ์ เภาสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “หลักการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช” , นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง “การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน” ณ โครงการสาธิตการปลูกพืชในดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดั่งกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิชัยพัฒนาจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายมูลนิธิชัยพัฒนา

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


EventGallery87247 EventGallery87248 EventGallery87249 EventGallery87250 EventGallery87251 EventGallery87252 EventGallery87253 EventGallery87254 EventGallery87255 EventGallery87256 EventGallery87257 EventGallery87258 EventGallery87259 EventGallery87260 EventGallery87261 EventGallery87262 EventGallery87263
 • EventGallery87247
 • EventGallery87248
 • EventGallery87249
 • EventGallery87250
 • EventGallery87251
 • EventGallery87252
 • EventGallery87253
 • EventGallery87254
 • EventGallery87255
 • EventGallery87256
 • EventGallery87257
 • EventGallery87258
 • EventGallery87259
 • EventGallery87260
 • EventGallery87261
 • EventGallery87262
 • EventGallery87263

รูปข่าว