หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสม ณ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 08 มิถุนายน 2561

     วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าอื่นที่เหมาะสม พร้อมรับฟังปัญหาและให้แนวทางแก้ไข ณ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เวลา 14.00 น. ในพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 2 7 10 13 15 และ 17 เวลา 14.30 น. ในพื้นที่ดำเนินการ จุดที่ 2 แปลงของนางสาว คำกอง ผันนะรา เวลา 15.00 น. ในพื้นที่ดำเนินการ จุดที่ 3 แปลงของ นายสุวรรณ์ ศรีภักดี และ เวลา 15.30 น. ในพื้นที่ดำเนินการ จุดที่ 4 หมู่ที่ 2 บ้านเขากระแต

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87213 EventGallery87214 EventGallery87215 EventGallery87216 EventGallery87217 EventGallery87218 EventGallery87219 EventGallery87220 EventGallery87221 EventGallery87222
  • EventGallery87213
  • EventGallery87214
  • EventGallery87215
  • EventGallery87216
  • EventGallery87217
  • EventGallery87218
  • EventGallery87219
  • EventGallery87220
  • EventGallery87221
  • EventGallery87222

รูปข่าว