หน้าข่าว

ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจง พรบ.งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 06 มิถุนายน 2561

     วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจง พรบ.งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของกองแผนงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87045 EventGallery87046 EventGallery87047 EventGallery87048 EventGallery87049 EventGallery87050
  • EventGallery87045
  • EventGallery87046
  • EventGallery87047
  • EventGallery87048
  • EventGallery87049
  • EventGallery87050

รูปข่าว