หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เดินทางมาตรวจประเมินระบบราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ของโครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร

วันที่ 05 มิถุนายน 2561

     วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เดินทางมาตรวจประเมินระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร (แตงโมอินทรีย์) ซึ่งโครงการนี้ผ่านการประเมินรอบที่ ๑ แล้ว จึงต้องมีการตรวจประเมินรอบ ๒ จากคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. ปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มปลูกฮัก มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ และผ่านการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และใช้หลักการตลาดนำการผลิต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ทำให้ประสบความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่เข้ามาให้ความรู้ทางด้านวิชาการ สารปรับปรุงบำรุงดิน ภาคเอกชนช่วยด้านการตลาด และภาคเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
     หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) จำนวน ๖ ต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะทำงานตรวจประเมินและผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะเกษตรกร เพื่อซักถามการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS) บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87001 EventGallery87002 EventGallery87003 EventGallery87004 EventGallery87005 EventGallery87006 EventGallery87007 EventGallery87008 EventGallery87009 EventGallery87010 EventGallery87011 EventGallery87012 EventGallery87013 EventGallery87014 EventGallery87015
 • EventGallery87001
 • EventGallery87002
 • EventGallery87003
 • EventGallery87004
 • EventGallery87005
 • EventGallery87006
 • EventGallery87007
 • EventGallery87008
 • EventGallery87009
 • EventGallery87010
 • EventGallery87011
 • EventGallery87012
 • EventGallery87013
 • EventGallery87014
 • EventGallery87015

รูปข่าว