หน้าข่าว

ประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

วันที่ 04 มิถุนายน 2561

     วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมด้วย ผชช./ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคู่มือการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     รายงาน/ภาพ : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
                           สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86966 EventGallery86967 EventGallery86968 EventGallery86969 EventGallery86970 EventGallery86971 EventGallery86972 EventGallery86973 EventGallery86974 EventGallery86975 EventGallery86976 EventGallery86977 EventGallery86978 EventGallery86979 EventGallery86980 EventGallery86981 EventGallery86982 EventGallery86983 EventGallery86984 EventGallery86985 EventGallery86986 EventGallery86987 EventGallery86988 EventGallery86989 EventGallery86990
 • EventGallery86966
 • EventGallery86967
 • EventGallery86968
 • EventGallery86969
 • EventGallery86970
 • EventGallery86971
 • EventGallery86972
 • EventGallery86973
 • EventGallery86974
 • EventGallery86975
 • EventGallery86976
 • EventGallery86977
 • EventGallery86978
 • EventGallery86979
 • EventGallery86980
 • EventGallery86981
 • EventGallery86982
 • EventGallery86983
 • EventGallery86984
 • EventGallery86985
 • EventGallery86986
 • EventGallery86987
 • EventGallery86988
 • EventGallery86989
 • EventGallery86990

รูปข่าว