หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 08 มิถุนายน 2561

     วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และนางสาวพยัติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณากลไกการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87208 EventGallery87209 EventGallery87210 EventGallery87211 EventGallery87212
  • EventGallery87208
  • EventGallery87209
  • EventGallery87210
  • EventGallery87211
  • EventGallery87212

รูปข่าว