หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 08 มิถุนายน 2561

     วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด โดยฝายชะลอน้ำนอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ยังเป็นการลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน รวมทั้งการจ้างงานเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอีกด้วย โดยมีนายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัด นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๘ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87187 EventGallery87188 EventGallery87189 EventGallery87190 EventGallery87191 EventGallery87192 EventGallery87193 EventGallery87194 EventGallery87195 EventGallery87196 EventGallery87197
 • EventGallery87187
 • EventGallery87188
 • EventGallery87189
 • EventGallery87190
 • EventGallery87191
 • EventGallery87192
 • EventGallery87193
 • EventGallery87194
 • EventGallery87195
 • EventGallery87196
 • EventGallery87197

รูปข่าว