หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 07 มิถุนายน 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซี่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๘ ได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ (เดินตามรอยเท้าพ่อ) ภายในปี ๒๕๖๑ อาทิ เช่น กิจกรรมปรับรูปแปลงนาเพิ่มเติมในแปลงนาอินทรีย์จำนวน ๑๕๐ ไร่ การวิเคราะห์ดิน แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน อบรมให้ความรู้การนำวัสดุไปใช้ในพื้นที่และใช้ประโยชน์ในการจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของ พด. สนับสนุนหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการ "ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน" จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันผลที่ได้รับจากการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โครงการฯ นี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ทำให้แปลงนาอินทรีย์มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว เพราะสามารถเพิ่มธาตุอาหารฟอสฟอรัสในดินจากปุ๋ยหมักฟิลเตอร์ (เค้กอ้อย) ในปริมาณที่เพียงพอต่อรอบการเก็บเกี่ยว แปลงเกษตรได้รับการแก้ไขปรับปรุงทางด้านโครงสร้างและธาตุอาหารดินจนมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื้อดินดี ธาตุอาหารสูงมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชผัก แปลงไม้ผลโครงการ "ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน" ก่อนดำเนินการ เนื้อดินเหนียวไม่โปร่งถูกบดอัดจนแน่นทึบ การซึมซับน้ำต่ำ โครงสร้างดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ธาตุอาหารต่ำมาก จึงใช้วิธีมัลชิ่งเข้ามาช่วยในการปรับปรุงดินเพื่อให้ทันต่อเวลาที่กำหนด และหลังดำเนินการดินมีโครงสร้างเหมาะสมแก่การปลูกพืชมากขึ้นและมีธาตุอาหารสูงขึ้นตามลำดับ ส่วนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเป็นการดำเนินการร่วมเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถต่อไป ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87157 EventGallery87158 EventGallery87159 EventGallery87160 EventGallery87161 EventGallery87162 EventGallery87163 EventGallery87164 EventGallery87165 EventGallery87166 EventGallery87167
 • EventGallery87157
 • EventGallery87158
 • EventGallery87159
 • EventGallery87160
 • EventGallery87161
 • EventGallery87162
 • EventGallery87163
 • EventGallery87164
 • EventGallery87165
 • EventGallery87166
 • EventGallery87167

รูปข่าว