หน้าข่าว

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นปี พ. ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

               วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นปี พ. ศ. ๒๕๖๑ โดย นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาการประกวดผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑-๑๒ และยังช่วยแก้ไข ปัญหาต่างๆตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงพื้นที่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86520 EventGallery86513 EventGallery86514 EventGallery86515 EventGallery86516 EventGallery86517 EventGallery86518 EventGallery86519 EventGallery86521 EventGallery86522 EventGallery86523 EventGallery86524 EventGallery86525
 • EventGallery86520
 • EventGallery86513
 • EventGallery86514
 • EventGallery86515
 • EventGallery86516
 • EventGallery86517
 • EventGallery86518
 • EventGallery86519
 • EventGallery86521
 • EventGallery86522
 • EventGallery86523
 • EventGallery86524
 • EventGallery86525

รูปข่าว