หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรุงเทพฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

               วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ ๑.เรื่องการจัดประชุมวิชาการกรมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและโครงการจัดการประชุม วิชาการกรมพัฒนาที่ดินประจำปี ๒๕๖๑ ๒.เรื่องร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคณะต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทงานวิจัย และคณะทำงานการสกัดองค์ความรู้งานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และ ๓.เรื่องร่างคู่มือการดำเนินงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี คณะกรรมการวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น ๒ กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86502 EventGallery86501 EventGallery86503 EventGallery86504 EventGallery86505 EventGallery86506 EventGallery86507 EventGallery86508 EventGallery86509 EventGallery86510 EventGallery86511 EventGallery86512
 • EventGallery86502
 • EventGallery86501
 • EventGallery86503
 • EventGallery86504
 • EventGallery86505
 • EventGallery86506
 • EventGallery86507
 • EventGallery86508
 • EventGallery86509
 • EventGallery86510
 • EventGallery86511
 • EventGallery86512

รูปข่าว