หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 16/2561 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

     วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 16/2561 โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เป็นประธาน และมีข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก คือ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86495 EventGallery86496 EventGallery86497 EventGallery86498 EventGallery86499 EventGallery86500
  • EventGallery86495
  • EventGallery86496
  • EventGallery86497
  • EventGallery86498
  • EventGallery86499
  • EventGallery86500

รูปข่าว