หน้าข่าว

เข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

     วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ, นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้าร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยปีนี้พระยาแรกนา (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า ๖ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน ๗ สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย พระโคกินน้ำ หญ้า และเหล้า พยากรณ์ว่าถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินเหล้า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีมีมาแต่สมัยโบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร จัดขึ้นระหว่างเดือน ๖ ในวันอุดมมงคลฤกษ์

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86453 EventGallery86454 EventGallery86455 EventGallery86456 EventGallery86457 EventGallery86458 EventGallery86459 EventGallery86460 EventGallery86461 EventGallery86462 EventGallery86463 EventGallery86464 EventGallery86465 EventGallery86466 EventGallery86467 EventGallery86468 EventGallery86469
 • EventGallery86453
 • EventGallery86454
 • EventGallery86455
 • EventGallery86456
 • EventGallery86457
 • EventGallery86458
 • EventGallery86459
 • EventGallery86460
 • EventGallery86461
 • EventGallery86462
 • EventGallery86463
 • EventGallery86464
 • EventGallery86465
 • EventGallery86466
 • EventGallery86467
 • EventGallery86468
 • EventGallery86469

รูปข่าว