หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้รายงานขั้นตอนการดำเนินงานในการประกาศเขตสำรวจเพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน รวมถึงพิจารณาการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 กรณีร่างประกาศเขตสำรวจเพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการควบคุมการใช้ที่ดิน บริเวณพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86391 EventGallery86392 EventGallery86393 EventGallery86394 EventGallery86395 EventGallery86396 EventGallery86397 EventGallery86398 EventGallery86399 EventGallery86400 EventGallery86401 EventGallery86402 EventGallery86403 EventGallery86404
 • EventGallery86391
 • EventGallery86392
 • EventGallery86393
 • EventGallery86394
 • EventGallery86395
 • EventGallery86396
 • EventGallery86397
 • EventGallery86398
 • EventGallery86399
 • EventGallery86400
 • EventGallery86401
 • EventGallery86402
 • EventGallery86403
 • EventGallery86404

รูปข่าว