หน้าข่าว

ร่วมงานสัมมนา Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาลต่อ 20 กระทรวง / 200 กรม ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

วันที่ 07 มิถุนายน 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอรนาฏ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ร่วมงานสัมมนา "Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาลต่อ ๒๐ กระทรวง / ๒๐๐ กรม" โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Big Data จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ๑) นโยบาย ทิศทางและแผนการพัฒนาด้าน Big Data ของประเทศไทย ๒) ขั้นตอนการพัฒนา Big Data ของหน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนของ สพร. ๓) Infra as a Service for Big Data สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ ๔) Guideline & Case Study การจัดทำ Big Data สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87122 EventGallery87123 EventGallery87124 EventGallery87125 EventGallery87126
  • EventGallery87122
  • EventGallery87123
  • EventGallery87124
  • EventGallery87125
  • EventGallery87126

รูปข่าว