หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

วันที่ 10 เมษายน 2561

     วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรื่องการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ ๕๕ ปี เรื่องการคัดเลือกผลงานวิชาการในการประชุมงานวิชาการในวันสถาปนาฯ เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบื้องต้น) เรื่องการพัฒนางานด้านการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และเรื่องความก้าวหน้าการลงนามบันทึกข้อตกลงการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับกรมการปกครอง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85723 EventGallery85724 EventGallery85725 EventGallery85726 EventGallery85727 EventGallery85728 EventGallery85729 EventGallery85730 EventGallery85731 EventGallery85732 EventGallery85733 EventGallery85734 EventGallery85735
 • EventGallery85723
 • EventGallery85724
 • EventGallery85725
 • EventGallery85726
 • EventGallery85727
 • EventGallery85728
 • EventGallery85729
 • EventGallery85730
 • EventGallery85731
 • EventGallery85732
 • EventGallery85733
 • EventGallery85734
 • EventGallery85735

รูปข่าว