หน้าข่าว

ประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 04 เมษายน 2561

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานนโยบายรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เกษตรแบบแปลงใหญ่ ศพก. Zoning by Agri - Map ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85673 EventGallery85674 EventGallery85675 EventGallery85676 EventGallery85677 EventGallery85678
  • EventGallery85673
  • EventGallery85674
  • EventGallery85675
  • EventGallery85676
  • EventGallery85677
  • EventGallery85678

รูปข่าว