หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บ้านศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ 05 เมษายน 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายอำเภอนาน้อย กล่าวต้อนรับ นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด รู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต และในวันนี้ได้มีการมอบปัจจัยการผลิต อาทิ เช่น ปูนโดโลไมท์ กากน้ำตาล ถังพลาสติกขนาด ๑๒๐ ลิตร สารเร่ง พด.ต่างๆ รวมทั้งบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน สพข./สพด. หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน กำนันตำบลสถาน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมโครงการ ณ บ้านศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85616 EventGallery85617 EventGallery85618 EventGallery85619 EventGallery85620 EventGallery85621 EventGallery85622 EventGallery85623 EventGallery85624 EventGallery85625 EventGallery85626 EventGallery85627 EventGallery85628 EventGallery85629
 • EventGallery85616
 • EventGallery85617
 • EventGallery85618
 • EventGallery85619
 • EventGallery85620
 • EventGallery85621
 • EventGallery85622
 • EventGallery85623
 • EventGallery85624
 • EventGallery85625
 • EventGallery85626
 • EventGallery85627
 • EventGallery85628
 • EventGallery85629

รูปข่าว