หน้าข่าว

ประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง 3 โครงการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 04 เมษายน 2561

               วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง ๓ โครงการ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ หลังจากนั้นนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เขต ๗ เขต ๙ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

 

EventGallery85592 EventGallery85589 EventGallery85591 EventGallery85593 EventGallery85594 EventGallery85595 EventGallery85596
  • EventGallery85592
  • EventGallery85589
  • EventGallery85591
  • EventGallery85593
  • EventGallery85594
  • EventGallery85595
  • EventGallery85596

รูปข่าว