หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม ตามศาสตร์พระราชา "โคกหนองนาโมเดล" พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ณ แปลงบ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

วันที่ 04 เมษายน 2561

                วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม ตามศาสตร์พระราชา "โคกหนองนาโมเดล" พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน แปลงเกษตรกร นายพิสุทธิ์ ภัทรศิริวาณิชย์ ซึ่งถือเป็นแปลงนำร่องที่มีการบูรณาการร่วมกันของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และเกษตรกร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย วิวัฒน์ ศัลย กำธร ที่ให้นำศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่ และป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เป็นเครื่องมือ และมีชาวบ้านเป็นแนวร่วม โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เขต ๗ เขต ๙ ข้าราชการ นายอำเภอสองแคว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ ณ แปลงบ้านน้ำพัน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery85588 EventGallery85577 EventGallery85578 EventGallery85579 EventGallery85580 EventGallery85581 EventGallery85582 EventGallery85583 EventGallery85584 EventGallery85585 EventGallery85586 EventGallery85587
 • EventGallery85588
 • EventGallery85577
 • EventGallery85578
 • EventGallery85579
 • EventGallery85580
 • EventGallery85581
 • EventGallery85582
 • EventGallery85583
 • EventGallery85584
 • EventGallery85585
 • EventGallery85586
 • EventGallery85587

รูปข่าว