หน้าข่าว

ประชุมหารือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Data Center) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 04 เมษายน 2561

               นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมหารือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Data Center) เพื่อให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการดำเนินศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ นางสาวอริศรา  พึ่งพา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้
               1. แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                   - นโยบายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry Data Center), การใช้บริการกับผู้ให้บริการภาคเอกชน และการใช้บริการ G-Service
                   - เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือใช้บริการจากภาคเอกชน
                   -  Utilization ของศูนย์ข้อมูล
                   - แผนการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลในช่วง ปี 2561 ถึง 2565
                   - ปัญหาและอุปสรรคของการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกระทรวง (Ministry Data Center) เช่น ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด , ลักษณะภารกิจของแต่ละหน่วยงาน , สถานที่ , งบประมาณ หรือบุคลากร เป็นต้น
               2. การติดตามแบบสำรวจของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery85548 EventGallery85549 EventGallery85550 EventGallery85551 EventGallery85552 EventGallery85553
  • EventGallery85548
  • EventGallery85549
  • EventGallery85550
  • EventGallery85551
  • EventGallery85552
  • EventGallery85553

รูปข่าว