หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 13 มีนาคม 2561

     วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีประเด็นการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณโครงการวิจัยที่คงเหลือจากการจัดสรรแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2561 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยกรมฯ และการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85071 EventGallery85072 EventGallery85073 EventGallery85074 EventGallery85075 EventGallery85076 EventGallery85077 EventGallery85078 EventGallery85079 EventGallery85080 EventGallery85081
 • EventGallery85071
 • EventGallery85072
 • EventGallery85073
 • EventGallery85074
 • EventGallery85075
 • EventGallery85076
 • EventGallery85077
 • EventGallery85078
 • EventGallery85079
 • EventGallery85080
 • EventGallery85081

รูปข่าว