หน้าข่าว

ประธานการประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 งานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 12 มีนาคม 2561

     วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (พื้นที่ ๑๓ จังหวัด) งานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะนำวิธีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ อีกทั้งชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบจำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย ๑.โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและการจัดการแหล่งน้ำชุมชน ๒.โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ของสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีษะกระบือ) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการ ณ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85064 EventGallery85065 EventGallery85066 EventGallery85067 EventGallery85068 EventGallery85069 EventGallery85070
  • EventGallery85064
  • EventGallery85065
  • EventGallery85066
  • EventGallery85067
  • EventGallery85068
  • EventGallery85069
  • EventGallery85070

รูปข่าว