หน้าข่าว

ร่วมงานโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของนายวินัย โมสาลี ปราชญ์ประจำตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 07 มีนาคม 2561

     วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี นายจงรักษ์ คำบุษผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ โยธาศรี นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมงานโครงการสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล จัดโดย กรมน. ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (ของนายวินัย โมสาลี ปราชญ์ประจำตำบลบ่อทอง ) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ และ การใช้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ว่ามีประโยชน์ และช่วยลดต้นทุนในการผลิต ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาร่วมงาน

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85052 EventGallery85053 EventGallery85054 EventGallery85055 EventGallery85056
  • EventGallery85052
  • EventGallery85053
  • EventGallery85054
  • EventGallery85055
  • EventGallery85056

รูปข่าว