หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ ACMECS Workshop on Land Use Planning for Sustainable Agriculture ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 12 มีนาคม 2561

     วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ ACMECS Workshop on Land Use Planning for Sustainable Agriculture ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางการเกษตรของกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์) มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยมีนายโสภณ ชมชาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ดินเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องภาพรวมและหลักการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย ให้แก่ตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85024 EventGallery85025 EventGallery85026 EventGallery85027 EventGallery85028 EventGallery85029 EventGallery85030 EventGallery85031 EventGallery85032 EventGallery85033 EventGallery85034 EventGallery85035 EventGallery85036
 • EventGallery85024
 • EventGallery85025
 • EventGallery85026
 • EventGallery85027
 • EventGallery85028
 • EventGallery85029
 • EventGallery85030
 • EventGallery85031
 • EventGallery85032
 • EventGallery85033
 • EventGallery85034
 • EventGallery85035
 • EventGallery85036

รูปข่าว