หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการพัฒนาการเกษตรและแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 08 มีนาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช กล่าวต้อนรับพร้อมนำเรียน นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นองคมนตรีให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาการเกษตรและแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร. คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84887 EventGallery84888 EventGallery84889 EventGallery84890 EventGallery84891 EventGallery84892 EventGallery84893 EventGallery84894
  • EventGallery84887
  • EventGallery84888
  • EventGallery84889
  • EventGallery84890
  • EventGallery84891
  • EventGallery84892
  • EventGallery84893
  • EventGallery84894

รูปข่าว