หน้าข่าว

ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ พัฒนาเกษตรยั่งยืน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 08 มีนาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ พัฒนาเกษตรยั่งยืน เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ พัฒนาเกษตรยั่งยืน และเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งพื้นที่นำร่องและทรัพยากรในพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการฯ โดยมี ผอ.กอง/สำนัก ผอ.สพข. ผอ.สพด. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84857 EventGallery84858 EventGallery84859 EventGallery84860 EventGallery84861 EventGallery84862 EventGallery84863 EventGallery84864 EventGallery84865 EventGallery84866 EventGallery84867 EventGallery84868
 • EventGallery84857
 • EventGallery84858
 • EventGallery84859
 • EventGallery84860
 • EventGallery84861
 • EventGallery84862
 • EventGallery84863
 • EventGallery84864
 • EventGallery84865
 • EventGallery84866
 • EventGallery84867
 • EventGallery84868

รูปข่าว