หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 04 มีนาคม 2561

     วันที่ 4 มีนาคม 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จุดแรก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่ที่เพิ่งรวมกลุ่มกันปลูกปอเทืองบำรุงดิน พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โดยมีหมอดินอาสา นายฟอง ชมพูพันธ์ เป็นผู้รวมกลุ่มเกษตรกร และสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี แนะนำให้ความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้พบว่าเกษตรกรมีความเข้าใจนโยบายของกระทรวงเกษตรฯในการลดพื้นที่ปลูกข้าว โดยในช่วงพักนาได้ปลูกปอเทืองบำรุงดิน ซึ่งเกษตรกรมั่นใจว่าจะทำให้ดินดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมีลง และในอนาคตจะผลิตเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ขาย รวมทั้งอาจจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว จุดที่ 2 ตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินของนางอุษา พรานพนัส หมอดินอาสา หมู่ที่ 9 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และตรวจเยี่ยมพื้นที่การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ของนางสยุมพร นันยา บริเวณใกล้เคียง ซึ่งได้รับการขุดสระเมื่อ พ.ศ.2555 และได้ปรับขยายขนาดสระน้ำให้มีความจุเพิ่มขึ้น ปัจจุบันใช้ประโยชน์จากสระน้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปี พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน มันสำปะหลัง หญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 3 ไร่ ปลูกกล้วยเป็นแนวกันชน รวมทั้งเลี้ยงปลาในสระน้ำ และปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 46,900 บาท/ปี จุดที่ 3 เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นายชูชัย นาคเขียว หมอดินอาสาประจำอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งได้นำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาผลิตสารไล่แมลง เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84822 EventGallery84823 EventGallery84824 EventGallery84825 EventGallery84826 EventGallery84827 EventGallery84828 EventGallery84829 EventGallery84830
  • EventGallery84822
  • EventGallery84823
  • EventGallery84824
  • EventGallery84825
  • EventGallery84826
  • EventGallery84827
  • EventGallery84828
  • EventGallery84829
  • EventGallery84830

รูปข่าว