หน้าข่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเผยแพร่ช่องทางในการเข้าถึงบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

          สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเผยแพร่ช่องทางในการเข้าถึงบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
                    1. เว็บไซต์ : http://thailandtourismdirectory.go.th
                    2. Application : Thailand Tourism Directory ทั้ง IOS และ Android
                    3. Facebook : Thailand Digital Tourism Center
                    4. Lind ID : motsdt
          เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว

รูปข่าว