หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงาน การปรับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและโครงสร้างและอัตรากำลัง ฯลฯ ณ ห้องประชุม 802 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

     วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีการประชุมเรื่องที่สำคัญคือ กรอบแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในอนาคต (To be) ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตรากำลังเพื่อรองรับภารกิจในอนาคต การวิเคราะห์ Portfolio Analysis โดยมี ผู้อำนวยการ กลุ่ม/ฝ่าย/สพด. ผชช. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84399 EventGallery84400 EventGallery84401 EventGallery84402 EventGallery84403 EventGallery84404 EventGallery84405 EventGallery84406 EventGallery84407 EventGallery84408 EventGallery84409 EventGallery84410
 • EventGallery84399
 • EventGallery84400
 • EventGallery84401
 • EventGallery84402
 • EventGallery84403
 • EventGallery84404
 • EventGallery84405
 • EventGallery84406
 • EventGallery84407
 • EventGallery84408
 • EventGallery84409
 • EventGallery84410

รูปข่าว