หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ฯลฯ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

     วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ เรื่อง รมว.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกษ. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โครงการปรับพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน การพัฒนาที่ดินเพื่อสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ และการจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                   นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84382 EventGallery84383 EventGallery84384 EventGallery84385 EventGallery84386 EventGallery84387 EventGallery84388 EventGallery84389 EventGallery84390 EventGallery84391 EventGallery84392 EventGallery84393 EventGallery84394 EventGallery84395 EventGallery84396 EventGallery84397 EventGallery84398
 • EventGallery84382
 • EventGallery84383
 • EventGallery84384
 • EventGallery84385
 • EventGallery84386
 • EventGallery84387
 • EventGallery84388
 • EventGallery84389
 • EventGallery84390
 • EventGallery84391
 • EventGallery84392
 • EventGallery84393
 • EventGallery84394
 • EventGallery84395
 • EventGallery84396
 • EventGallery84397
 • EventGallery84398

รูปข่าว