หน้าข่าว

ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ บ้านทุ่งตาเงิน หมู่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

                วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านทุ่งตาเงิน หมู่ ๑๑ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง อันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ดำเนินการ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) โดย กรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ไร่ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง แบ่งออกเป็นภาคเหนือ ๗ จังหวัดและภาคกลาง ๑๕ จังหวัด โดยจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุน ให้กับเกษตรกร การไถเตรียมดิน และการไถกลบพืชปุ๋ยสด โดยประโยชน์ที่คาดจะได้รับ สามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลต่อไป ทำให้เกิดสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานข้าวสอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินจากการไถกลบพืชปุ๋ยสด และช่วยลดวงจรการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว ต่อมาเวลา ๑๔.๓๐ น. ลงพื้นที่ สำรวจและเป็นการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคลองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข. ๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ พื้นที่ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery84358 EventGallery84359 EventGallery84360 EventGallery84361 EventGallery84362 EventGallery84363 EventGallery84364 EventGallery84365 EventGallery84366 EventGallery84367 EventGallery84368 EventGallery84369 EventGallery84370 EventGallery84371 EventGallery84372 EventGallery84373 EventGallery84374 EventGallery84375
 • EventGallery84358
 • EventGallery84359
 • EventGallery84360
 • EventGallery84361
 • EventGallery84362
 • EventGallery84363
 • EventGallery84364
 • EventGallery84365
 • EventGallery84366
 • EventGallery84367
 • EventGallery84368
 • EventGallery84369
 • EventGallery84370
 • EventGallery84371
 • EventGallery84372
 • EventGallery84373
 • EventGallery84374
 • EventGallery84375

รูปข่าว