หน้าข่าว

พด. ปลุกกระแส เปลี่ยนเปลือกให้เป็นปุ๋ย ช่วยลดซังข้าวโพด-หมอกควัน-เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 31 มกราคม 2561

headerพด. ปลุกกระแส เปลี่ยนเปลือกให้เป็นปุ๋ย ช่วยลดซังข้าวโพด-หมอกควัน-เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์header


         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันจากการเผาซังข้าวโพดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมาตรการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการในหลายปีที่ผ่านมา คือ การลดปริมาณตอซัง การประกาศ 60 วัน ห้ามเผาระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน และมาตรการยั่งยืนโดยการเร่งจัดทําแผนยุทธศาสตร์ จัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐและอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญคือ การรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของ “ดิน” โมเดลดังกล่าวรู้จักกัน ในนาม “แม่แจ่มโมเดล”
         นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กิจกรรม “เปลี่ยนเปลือกให้เป็นปุ๋ย” มุ่งให้ความรู้เกษตรกรและเครือข่ายผู้สนใจ ร่วมกันนําศาสตร์พระราชาที่ได้เรียนรู้ลงมือทําทันทีในพื้นที่โรงเรียน และขยายผลทั่วประเทศเตรียมตั้งกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่สานต่อแม่แจ่มโมเดล หยุดปัญหาการชะล้างหน้าดินและหมอกควัน เป็นต้นแบบการจัดการดินด้วยศาสตร์พระราชาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

         อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่...


footer

รูปข่าว